chenodeoxycholyl-Nε-nitrobenzoxadiazol-lysine

Ligand id: 4770

Name: chenodeoxycholyl-Nε-nitrobenzoxadiazol-lysine